Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden advocatenkantoor ter Brake te Hoorn

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mr. Dr. H.K. ter Brake.

Mr. Dr. H.K. ter Brake voert binnen diens eenmanszaak een advocatenpraktijk te Hoorn en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Mr. Dr. H.K. ter Brake is ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel 070- 3353535, info@advocatenorde.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Mr. Dr. H.K. ter Brake aan het kantoor of aan hem verstrekken, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door Mr. Dr. H.K. ter Brake. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door Mr. Dr. H.K. ter Brake wordt onderhouden, met inachtneming van de voor internetgebruik gebruikelijke disclaimer.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mr. Dr. H.K. ter Brake is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen, voor zover niet vallend onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet, die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in de rechtbank Noord Holland.

De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mr. Dr. H.K. ter Brake.

Artikel 2: Geheimhouding

Mr. Dr. H.K. ter Brake is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting.

Mr. Dr. H.K. ter Brake zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 3: Voorschot

Mr. Dr. H.K. ter Brake zal met de werkzaamheden aanvangen c.q. deze voortzetten nadat zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een voorschot. De hoogte ervan zal door hem per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. Het voorschot strekt tot zekerheid van financiële verplichtingen van de opdrachtgever. Mr. Dr. H.K. ter Brake heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande facturen en/of diens declaratie.

Artikel 4: Honorarium en facturering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld als volgt: in zaken waarin de bijstand wordt verleend op basis van de gefinancierde rechtsbijstand: De door de Raad voor Rechtsbijstand eventueel vastgestelde eigen bijdrage. Hierbij wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

In zaken zonder toevoeging waarin de bijstand volledig voor rekening van opdrachtgever is: het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke of overeengekomen tarieven zoals die tussen Mr. Dr. H.K. ter Brake en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

De werkzaamheden worden in beginsel periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Mr. Dr. H.K. ter Brake zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Bij een declaratie ontvangt de opdrachtgever op diens verzoek een specificatie van de gewerkte uren. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Mr. Dr. H.K. ter Brake vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van gewerkte uren en kan een – gelet op de aard en omvang van de zaak als redelijk te beoordelen – vast tarief worden afgesproken.

Bij iedere declaratie ontvangt de opdrachtgever op diens verzoek een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het uurtarief, een door Mr. Dr. H.K. ter Brake vast te stellen percentage van het honorarium inrekening gebracht.

Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is en/of er sprake is van declaraties waarvan de betalingstermijn is verstreken De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Mr. Dr. H.K. ter Brake houdt zich aan de meldplicht ingevolge de Wwft. Verwezen wordt naar de “Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (SW)”.

De opdrachtgever die in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand, verklaart zich akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan, als dit in voornoemde zin wordt overeengekomen met de advocaat die de opdracht aanvaardt, door betaling van een voorschot of de declaratie(s).

Artikel 5: Archivering van dossiers

Mr. Dr. H.K. ter Brake zal bij beëindiging van zijn werkzaamheden uitsluitend op schriftelijk verzoek van opdrachtgever eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en vervolgens steeds het dossier archiveren. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Mr Dr. H.K. ter Brake verplicht na afloop van een bewaartermijn van 5 verstreken jaren na de dag van de archivering de dossiers en alle gegevens van cliënten te vernietigen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van opdrachtgever om stukken langer te bewaren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Mr. Dr. H.K. ter Brake is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Aon Risk Solutions te Amsterdam onder polisnummer V0100069282 (postadres Aon Risk Solutions postbus 12250 te 1100AG Amsterdam) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

Mr. Dr. H.K. ter Brake zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van eventuele derden steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten.

Mr. Dr. H.K. ter Brake heeft een vaste (wederzijdse) waarnemer in de advocaat Mr G.M. Terlingen aan de Grote Oost 5 te (1621 BR) Hoorn en wel in de gevallen van en/of door de afwezigheid van Mr. Dr. H.K. ter Brake door ziekte, ongeval of vakanties ca.

Mr. Dr. H.K. ter Brake kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. Mr. Dr. H.K. ter Brake is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. Mr. Dr. H.K. ter Brake is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Artikel 7: Klachten en geschillenregeling

Mr. Dr. H.K. ter Brake beschikt over een interne klachtenregeling; deze regeling, volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten aanbevolen model, is op de dienstverlening van toepassing. De regeling is gepubliceerd op de website https://terbrake.com.

Indien opdrachtgever ontevreden is over en/of in het geval van iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de opdrachtgever jegens Mr. Dr. H.K. ter Brake over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet worden in beginsel door Mr. Dr. H.K. ter Brake zelf in behandeling genomen. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost wordt deze door doorgezonden aan en behandeld door de advocaat Mr. G.M. Terlingen aan de Grote Oost 5 te (1621 BR) Hoorn als zijnde de klachtbehandelaar. Klachten als bedoeld in artikel 1 van de kantoor klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Holland.

Artikel 8: Gedragsregels Advocatuur

Mr. Dr. H.K. ter Brake is gebonden aan de Wet- en regelgeving van de Orde van Advocaten. Deze regelgeving is te vinden op: http://regelgeving.advocatenorde.nl/. De klachtenregeling is te vinden op de website van Mr. Dr. H.K. ter Brake.

Artikel 9: Opzegging

Mr. Dr. H.K. ter Brake is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien tussen opdrachtgever en Mr. Dr. H.K. ter Brake verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost dan wel tussen Mr. Dr. H.K. ter Brake en opdrachtgever een vertrouwensbreuk ontstaat, die in de weg staat aan een behoorlijke behartiging van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 10: Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website https://terbrake.com. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).

Hoorn 25 juli 2018